Kuckó Épületburkoló Kereskedelmi és Szolgáltató BT

Hidegburkolás, takarítás, futárszolgálat, Egészségügyi szolgáltatások

 

 

KÜLDEMÉNYTOVÁBBÍTÁSI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről

 

Név:  .............................................................................................................................................

(született:........................................................................................................................................

anyja neve:.....................................................................................................................................

lakcíme: .........................................................................................................................................

telefonszáma: ............................................................................................................................. )

mint Megbízó – a továbbiakban: Megbízó -

 

másrészről  

Kuckó Épületburkoló Kereskedelmi és Szolgáltató Bt

székhelye: ….............................................................................

adószáma: …...............................................

mint  Megbízott - a továbbiakban: Megbízott – között a mai napon az alábbi feltételekkel jött létre:

1.) A Kuckó Épületburkoló Kereskedelmi és Szolgáltató Bt jelen szerződése alapján vállalja, hogy a jelen szerződésben és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő méretű tömegű tartalmú és csomagolású küldeményeket díj fizetése ellenében feladótól átveszi, továbbítja és a feladó által megjelölt címhelyen a címzett, vagy jogosult átvevő részére kézbesíti.

2.) A fuvarozó a küldemény eljuttatásához szükséges fuvareszközt a megbízó által megjelölt helyen és időpontban kiállítja:

 

Kiállási időpont.  …………………………………………………………………..

 

Kiállási helyszín: ……………………………………….…..……………………...

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

3.) A fuvarozó a következő küldemény(ek) fuvarozását vállalja: 

Megnevezés

Mennyiség

Súly

Méret

Csomagolás

Dokumentumok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.) A fuvarozó által a berakodás helyére kiállított fuvareszközre a küldemény berakásáról a Fuvarozó gondoskodik. A küldemény megfelelő csomagolása a megbízó feladata.

 5.) A fuvarozó a küldeményt kísérőirataival együtt a címzettnek köteles kiszolgáltatni. A küldemény lerakásáról, átadásáról a Fuvarozó gondoskodik.

 

Kiszállítás véghatárideje:  ………………………………………………………….

A lerakás, átadás helyszíne: …………………………………………..………..…...

Címzett vagy átvevő neve, telefonszáma: ………….…….………………………...

Átvevő aláírása: …………………………………………………….….…….….

6.) A fuvarozó a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, illetőleg teljesítését köteles megtagadni, amennyiben az alábbi tények valamelyike tudomására jut:

  • a szerződés teljesítése jogszabályba vagy nemzetközi megállapodásba ütközik;

  • a küldemény tartalma az életet, az egészséget, a testi épséget vagy az emberi környezetet nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti;

  • a feltételesen továbbítható küldeményekre vonatkozó előírásoknak a küldemény nem felel meg,

  • a küldemény csomagolása nem megfelelő, vagy sérült.

A teljesítés előzőek szerinti megtagadásából, illetőleg a küldemény visszakézbesítéséből    származó többletköltségek a megbízót terhelik.

 7.) A szállításból eleve kizárt tárgyak:

·        földi maradványok

·         lőfegyverek, tűzveszélyes és robbanó anyagok

·        magánszolgáltatók általi továbbításból jogszabály által kizárt áruk

·        a posta továbbítási monopóliuma alá eső szállítmányok

·        romlandó, fertőző, undort keltő áruk

·        kábítószer

·        mérgező, ártalmas, maró, radioaktív anyagok

·        hőmérséklettartással szállítandó áruk

·        az ADR értelmében veszélyes áruk.

 

 8.) Megbízó a fuvarozás teljesítéséért fuvardíjat köteles fizetni. A díj összege: ……………………..,- Ft.

9.) Amennyiben a megbízó nem teljesíti a díjfizetési kötelezettségét, a fuvarozó jogosult a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő módon érvényesíteni jogait, ezen jogát oly módon, ahogyan az a követelésének kielégítését a legeredményesebben szolgálja.

10.) A fuvarozó tudomásul veszi, hogy a fuvarozás teljesítésével kapcsolatos minden lényeges körülményről (fuvarozási akadály, fuvarozási határidő várható túllépése, az áru kiszolgáltatásának akadálya stb.), valamint a fuvarozás teljesítéséről a megbízót haladéktalanul köteles értesíteni.

 11.) A felek megállapodnak, hogy a fuvarozásról külön fuvarlevelet nem állítanak ki. Jelen szerződés aláírásával a Megbízó átadta, Fuvarozó átvette a küldeményt. Jelen szerződés egy példánya árukísérő okmánynak minősül. Jelen szerződés egy példányán a 5. pont szerinti címzett, vagy a lerakás helyén az átvételre jogosultsággal rendelkező személy aláírja.

 12.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

 

13. További megjegyzések: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

 

Sopron, 2016…………………

 

  ……………………………                  ……......……..…………………….

  megbízó                                

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 10
Tegnapi: 14
Heti: 42
Havi: 373
Össz.: 55 984
Oldal: Küldeménytovábbítási szerződés
Kuckó Épületburkoló Kereskedelmi és Szolgáltató BT - © 2008 - 2019 - kuckobt.hupont.hu